Uznesenie zo zasadnutia zhromaždenia Urbárskeho spolku p.s. Horná Ves, konaného dňa 23.04.2017

Po prerokovaní jednotlivých bodov programu sa zhromaždenie uznáša: Berie na vedomie Správu o činnosti Urbárskeho spolku p.s. Horná Ves za rok 2016 Správu o hospodárení za rok 2016 Správu dozornej rady za rok 2016 Vzdanie sa členstva a činnosti vo výbore doterajších členov p. Štefana Valenteje (tajomníka) a  p. Pavla Dvorského (hospodára)   Schvaľuje Ročnú účtovnú uzávierku za […]