Zhromaždenie

Uznesenie

zo zasadnutia zhromaždenia Urbárskeho spolku p.s. Horná Ves, konaného dňa 22.04.2018

Po prerokovaní jednotlivých bodov programu sa zhromaždenie uznáša:

1.      Berie na vedomie

–         správu o činnosti Urbárskeho spolku p.s. Horná Ves za rok 2017

–         správu o hospodárení za rok 2017

–         správu dozornej rady za rok 2017

–         kontrolu plnenia uznesenia zo zhromaždenia Urbárskeho spolku za r. 2017 (nerealizácia nájomných zmlúv medzi Urbárskym spolkom a  jednotlivými podielnikmi)

–         správu o stave o lesných a iných pozemkov

–         požiadavku Mgr. Ivana Dvorského o uvoľnenie z členstva vo výbore a z funkcie predsedu Urbárskeho spolku

 

2.      Schvaľuje

–         Mgr. Ivana Dvorského pre vedenie zhromaždenia ako predsedu zhromaždenia v r. 2018

–         ročnú účtovnú uzávierku za rok 2017

–         návrh na rozdelenie časti zisku vo výške 13.000,00 EUR ako výnosy za rok 2017 a ich vyplatenie vo forme  dividend  za nasledujúce tri nehnuteľnosti

–         a/ Spoločnú nehnuteľnosť (tzv. Starý urbár) lesné pozemky vo výške 10.500,00 EUR

–         b/ Spoločnú nehnuteľnosť  TTP, Orná pôda, ostatné plochy, vo výške 500,00 EUR

–         c/ Spoločne obhospodarovanú nehnuteľnosť (tzv. Zemiansky Majetok) vo výške  2000,00EUR

–         plán činnosti a hospodárenia pre ďalšie obdobie rokov 2018-2019

–         zriadenie hospodárskeho dvora v intraviláne obce Horná Ves, predovšetkým pre členov spoločenstva s nízkym podielom drevnej hmoty

–         určenie cien pre členov spoločenstva na obdobie r.2018-2019 na novozriadenom dolnom sklade (v obci Horná Ves) nasledovne

a)     27,00eur za metrovicu

b)     30,00eur za krátke naštiepané drevo v dĺžke od 27-33cm

–         Spodnú hranicu trhovej ceny vo výške 39,00 Eur pre členov urbáru pri kúpe drevnej hmoty (tzv. vlákniny) nad svoj vlastný podiel na hornom sklade mimo obce

–         pomoc vlastníkom s prenájmom lesných pozemkov (Zamočilý Háj, Kopaničiari ) pri tzv, daňovom odhlásení (Obecný úrad) a následnej  registrácii na katastri (zaevidovanie nájomných zmlúv PD).

–         nezasielanie dividend – finančných prostriedkov menších ako 1,00Euro z dôvodov vyšších nákladov na poštovné.

 

V Hornej Vsi, dňa 22.04.2018

Ing. Štefan Foltán

Predseda návrhovej a volebnej komisie